Visa undersidor

Under- och innertak

Vanligtvis delas tak upp i tre typer:

• Direktmonterade innertak
• Nedpendlade undertak
• Fribärande undertak.

Val av taktyp görs utifrån krav på ljudisolering, brandsäkerhet och byggnadstekniska förutsättningar. Montering sker i huvudsak med speciellt avsedda undertaksprofiler men även många profiler avsedda för innerväggar går att använda, t.ex. reglar

Bärverket bör alltid konstrueras så att skivorna kan monteras på tvärs mot profilerna de monteras på. Skall man montera flera lag gäller detta det sist monterade skivlaget. Kom också ihåg att planera arbetet så att skivornas kortkantsskarvar företrädesvis kommer att löpa vinkelrätt mot de största fönstren. Detta för att minimera risken för skuggor av släpljus. Se till att få underlaget monterat så att skivorna inte skarvas i linje med större öppningar.

Utsättning
Det är oftast bäst att utgå från rummets mitt när pendlars och profilers placering ska markeras.

Skivbeklädnad
Skivorna, vanligtvis gipsskivor, monteras i ett eller flera lag beroende på erforderlig brand- och ljudklass. Vid gipsskivor i ett lag skall tvärmontage om möjligt alltid användas då längsmontage ofta kräver mindre s-avstånd mellan profilerna. Vid flerlagstäckning skall skivorna förskjutas för att undvika generalskarvar mellan skivlagen. Detta för att uppnå högsta möjliga täthet ur brandsynpunkt. Ytttersta laget monteras på tvärs mot profilerna och med kortkantsskarvarna över densamma.  

Skruvinfästning 
EuroCeiling-profilerna är tillverkade i 0,6 mm tjock plåt vilket både ger ett stabilt underlag och ett bra skruvfäste som också lämpar sig för hårdare skivmaterial som t.ex. fibergips. Övriga undertaksprofiler är tillverkade i 0,46 mm tjock plåt. 

Materialkvalitet och korrosivitet
I sitt grundutförande tillverkas upphängningskomponenter i stålkvalitet DX51 z100 och profilerna i S250GD z100.  Detta utförande, korrosivitetsklass C1, är avsett att användas inomhus.

EuroCeiling och profiler för fribärande undertak kan också levereras i korrosivitetsklass C5 för att kunna användas i mer fuktkänsliga miljöer som storkök, badhus och spa-anläggningar och till och med utomhus. 

Miljö
Ingående komponenter finns registrerade och bedömda i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Komponenterna omfattas inte av Svanens kriteriedokument hos Miljömärkning Sverige och ska därför inte registreras i Husproduktportalen. Europrofils produkter kan användas i byggprojekt som strävar mot att Svanenmärkas enligt version 3 av Svanens kriteriedokument. Detta i sig ska inte förväxlas med att produkterna är Svanenmärkta. Flera av våra produkter är dessutom gjorda för återbruk och kan i många fall användas på nytt.

CE-märkning
Europrofils undertakskomponenter har testats i enlighet med standarden SS-EN 13964. Prestandadeklarationer för respektive komponent finns att ladda ner på europrofil.se.

Dokumentation
Prestandadeklarationer, byggvarudeklarationer och annan dokumentation finns för nedladdning på europrofil.se.

Mängdberäkning
Beräkningsapplikation för beräkning av mängder finns på europrofil.se.

Brand
För att uppnå erforderligt brandskydd används vanligtvis gipsskivor i ett eller flera lag och i vissa fall också i kombination med obrännbar mineralull. Vanligtvis används 12,5 mm standardgipsskiva eller 15 mm brandgipsskiva.

Principexempel, brandpåverkan underifrån