Visa undersidor

Montageanvisning Recon Original

FÖRBEREDELSER VID RENOVERING:

 

Steg 1

Fasaden demonteras in till regelstommen och all isolering blottläggs. Besiktning av stommen kan därefter genomföras av behörig kontrollant med erforderlig utrustning. Eftersom många stommar är av trä behöver fuktmätning ske och eventuell påväxt kontrolleras. Även isoleringen kontrolleras till funktion och tillstånd. Fuktig och missfärgad isolering tas bort, glipor eller andra felaktigheter korrigeras och kompletteras. 

Steg 2

En stomstabiliserande skiva monteras på stommen. Denna skiva bör vara av oorganiskt material och avsedd för funktionen. Denna del i konstruktionsskalet är mycket viktig av flera skäl. Här måste väggen vara lufttät men diffusionsöppen. Blir inte väggen tät här kommer luften att kunna transportera både fukt och värme, in respektive ut ur konstruktionen. 


MONTERING - STÅENDE OCH LIGGANDE ZR

 

 

  


Steg 3 - Montage av Recon Original med stående ZR

Efter att den nya vindtätningen (1) monterats på den befintliga stommen av trä eller stål, monteras RECON renoveringssystem. Påsalningsprofil, ZR (2) monteras stående och skruvas mot bakomliggande reglar. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofil, UR (3). Både ZR och UR skruvas med för ändamålet avsedd C4 korrosionklassad skruv och ett max skruvavstånd på 600 mm. 

Mellan profilerna isoleras väggen med isolering av typen ”hård densitet”. På så sätt uppnås goda isolervärden och okänslighet för fukt. Isoleringen skall även ha ett vindavvisande yttre skikt. 

Fasadläkt, VFL (4) monteras därefter liggande, normalt på ett s-avstånd på 600 mm i fält. I vissa fall krävs tätare s-avstånd vid exempelvis hushörn och/eller där fasaden ligger i anslutning till trottoarer och vägar. Infästning av VFL sker med en skruv i korrosivitetsklass C4, EG VFL-ZR, 4,8x13, i varje vertikal påsalningsprofil, ZR och med två skruvar i korrosivitetsklass C4, EG VFL-ZR, 4,8x13, i varje ZR vid fasadläktens ändar och skarvar. 

Med fasadläkten infäst i påsalningsprofilen erhålls ett mycket starkt underlag för infästning av fasadmaterial. För tyngre fasadmaterial som t.ex. tegel eller tunga fasadskivor kontakta Europrofil.


Steg 3 - Montage av Recon Original med liggande ZR

 

Konsolbeslag KB (5) monteras i bakomvarande stomme. För dimensionering gällande antal konsoler per m2, kontakta Europrofil. Påsalningsprofil, ZR monteras liggande och skruvas fast i konsolbeslaget och i bakomvarande stomme. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofil, UR. Fasadläkt, VFL monteras därefter stående. Montaget utförs i övrigt på samma sätt som vid montage med stående ZR.

SKARVNING AV VFL

Vid skarvning av fasadläkten kan detta göras över regel, eller i fält. Om skarvning görs över regel så monteras läkten på normalt vis med omlottskarv och skruvas genom hålbilden på profilen. Notera dock att eventuell skarvning av läkt alltid ska ske i samråd med leverantören av skivmaterialet. Deras anvisningar gäller alltid i första hand. Observera: Läkten skall även här monteras med skruv i både den övre och den undre ”vingen”. Vid skarvning i fält läggs profilerna omlott min 100 mm och fixeras med två st skruv i korrosionsklass C4, EG PS 4,8x16 C4, i varje knutpunkt. Skruven monteras genom de förstansade hålen i den yttre profilen och in i godset mellan hålbilden i den inre profilen.

 

Observera!

Infästningen av läkten skall utföras med skruven växelvis i den övre och undre ”vingen”. Detta för att fasadläkten ej skall böja av åt något håll. Början och slutet av varje läkt skall monteras med skruv i både den övre och den undre ”vingen”. Skruvningen skall ske i de ovala förstansade hålen, vilket medger eventuell rörelsemån vid temperaturskillnader. Längden på läkten är begränsad till 3 000 mm för att eventuella rörelseskillnader inte skall påverka fasadmaterialet för mycket.