Visa undersidor

Fasadsystem Recon

RENOVATE CONSTRUCTION

 

  

Europrofil har utvecklat ett renoveringssystem för renovering, komplettering och uppgradering av ytterväggskonstruktioner. Systemet bygger på ventilerade fasadprofiler som tillsammans med fasadbeklädnaden skapar en skyddande, isolerande och väl ventilerad väggkonstruktion. Behovet av att kunna renovera och uppgradera isoleringsförmågan på byggnader har senaste åren ökat kraftigt. 

De två största faktorerna har varit dels av behovet av att spara energi vid uppvärmningen av byggnader, men också senaste tidens växande problem i oventilerade putsfasader med påföljande bakteriologiska följder. Många byggnader behöver renoveras och byggas om för att minimera och stoppa växande skada. En annan anledning till behovet av uppgradering är givetvis det normala slitaget som uppstår i nyttjandecykeln.  

Som exempel kan nämnas de bostadshus som byggdes i det så kallade “miljonprogrammet” under 60/70-talet vilka är i stort behov av uppgradering. 

Renovera utifrån!

Att renovera utifrån har många fördelar. I många fall är byggnadens stomme intakt och duglig, och kan fortsatt nyttjas i sin funktion. Fasaden rivs utifrån och in till isoleringen. Insidan av ytterväggen lämnas helt opåverkad och intakt, vilket är mycket viktigt eftersom påverkan av denna väggsida medför så stora kostnader. Byggnadens insida kan då nyttjas under byggtiden och sparar stora belopp i form av att hyresintäkterna på byggnaden inte påverkas, samt att hyresgäster inte behöver flyttas till andra boenden med alla de kringkostnader i form av flyttning och ersättningsbostäder sådant medför.

 

Fuktskadade hus

Många hus lider i dag av fuktskador och mögelbildning som uppkommit på grund av otäta ytterväggar. Ett vanligt förekommande problem är oventilerad fasadbeklädnad. Här finns ingen möjlighet för fukt som har trängt in till stommen att ventileras bort. Otäta skivskarvar tillsammans med hål och andra skador från skruvmontage har tillåtit fukt att vandra in stommen.

 

I en otät yttervägg har fukt vandrat in i stommen vilket innebär en mycket stor risk för mögelbildning och andra skador. Om så sker blir husen hälsofarliga att vistas i och det medför dessutom stora kostnader för att åtgärda problemen. Bilderna visar hur en trästomme har fått kraftiga rötskador på grund av otätheter.