Visa undersidor

Väggnycklar

För att förenkla valet av väggtyp presenteras nedan Europrofils förslag till väggtyper för olika användningsområden och byggnadskategorier. Tabellerna utgår från Boverkets byggregler och standard SS 25267 och SS 25268.

De rekommenderade väggtyperna uppfyller kraven på ljud, stabilitet och brand ställda i BBR.

Tabellerna presenterar byggreglernas minimikrav dvs klass C. Ingen hänsyn har tagits till eventuella installationer eller inklädnader vilket kan medföra att annan vägg än vad som presenteras i tabellerna bör väljas. Se respektive väggtabell för fullständig information om vald väggs tekniska prestanda.

Presenterade konstruktioner klarar ställda tekniska krav, men det kan ofta vara ytterst lämpligt att välja en vägg med t.ex. fler skivlag på, för att säkerställa att väggen klarar den mekaniska påfrestningen som kan förväntas i den miljö den ska byggas.

VÄGGNYCKEL 1, BOSTÄDER
LJUDKLASS C

Användningsområde

Krav

DnT,w,50

Krav

DnT,w,100

Föreslagen konstruktion

Lägenhetsskiljande vägg.

52 dB

 

D C+ 70/70 202 M140 s 450

Lägenhetsskiljande vägg, äldreboende.

 

52 dB

E C+120/120 202 M95 s 450
alt E CSP+ 70/70 202 M70 s 450

Lägenhetsskiljande vägg inom särskilda behovsprövade boendeformer där höga ljudnivåer förekommer.

 

56 dB

D C+ 70/70 202 M140 s 450

Vägg mellan närings- och serviceverksamhet och gemensamhetsgarage och bostad.

56 dB

 

D C+ 95/95 202 M190 s 450
alt D C+ 70/70 303 M140 s450

Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum.

52 dB

 

D C+ 70/70 202 M140 s 450

Vägg med fönster eller dörr mellan loftgång/trapphus/korridor och bostadsrum.

 

44 dB

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

Vägg med fönster eller dörr mellan gemensam och från övriga utrymmen avskiljd korridor och bostadsrum i boendeformer för t.ex. studerande och i särskilda boendeformer för äldre.

 

40 dB

E C+ 70/70 202 M0 s 450

Vägg med fönster eller dörr mellan utrymme där betydande gångtrafik och höga ljudnivåer kan antas förekomma mer än tillfälligt, exempelvis vid postfack eller hiss och bostadsrum.

 

48 dB

E C+ 70/70 202 M70 s 450

alt. E CSP+ 70/70 202 M45 s450

Rumsskiljande vägg inom lägenhet.

Ej kravställd i ljudklass C

E C+ 70/70 202 M0 s 450

Anm.
DnT Ljudnivåskillnad, ett mått på en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud från ett utrymme till ett annat.
DnT,w,50 Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm, ett förkortat skrivsätt för DnT,w + C50-3150
DnT,w,100 Vägd standardiserad ljudnivåskillnad, ett förkortat skrivsätt för DnT,w + C.

Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och
delelementets ljudklass samt av den totala väggytan.

Kravnivåerna i tabellen ovan är tagna ur BBR 26 gällande från den 1/7-2018.

I och med fjärde utgåvan av SS 25267, SS 25267:2015, gäller att ljudklass C är att uppfylla vid respektive tidpunkt gällande allmänna råd från föreskrivande myndigheter, Boverket respektive Folkhälsomyndigheten.


VÄGGNYCKEL 2, VÅRDLOKALER
LJUDKLASS C

Typ av utrymme

Från annat utrymme -
Krav R’w

Från korridor -
Krav R’w

Föreslagen konstruktion

Utrymme med särskilt höga krav, eller med höga krav på sekretess. Exempelvis jourrum, isolerrum, psykologiexpedition.

48 dB

 

E C+ 70/70 202 M70 s 450

alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450

 

40 dB

E C+ 70/70 202 M0 s 450

alt E CSP+ 70/70 101 M45 s 450

Utrymme för patienters sömn och vila.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Utrymme där höga ljudtrycksnivåer förekommer. Exempelvis OP-sal, förlossning, smärtsam undersökning, bassängrum, sjukgymnastik, sköljrum, laboratorium.

48 dB**

 

E C+ 70/70 202 M70 s 450

alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Utrymme med normal sekretess eller vårdarbete. Exempelvis undersökning, behandling, mottagningsrum, konferens/utbildning.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

35 dB*

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Utrymme för normalt kontorsarbete. Exempelvis expedition och kontor.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Hygienutrymme eller utrymme för personalens vila. Exempelvis WC, vilrum, duschrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Annan hyresgäst eller verksamhet.

48 dB

48 dB

E C+ 70/70 202 M70 s 450

alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450

Trapphus/korridor gemensamt med annan hyresgäst.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 F101 M0 s 450

           

* För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ge god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 dB lägre värden.

** Där utrymmet gränsar till utrymme för patienters sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad gäller 4 dB högre kravvärde.

Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och
delelementets ljudklass samt av den totala väggytan.

Kravnivåerna i tabellen ovan avser ljudklass C och är tagna ur standard 25268:2007+T1:2017 publicerad 15/1-2018.

 


VÄGGNYCKEL 3, UNDERVISNINGSLOKALER, GYMNASIAL OCH HÖGRE
LJUDKLASS C

Typ av utrymme

Från annat utrymme -
Krav R’w

Från korridor -
Krav R’w

Föreslagen konstruktion

Gemensam undervisning, seminarierum, klassrum,
lärosalar, lektionssalar.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

40 dB

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Undervisning eller elevarbete i mindre grupper, grupprum, hemvist.

44 dB*

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

35 dB

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Undervisning i öppna utrymmen, utbildningslandskap.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Enskilt arbete eller samtal, expedition, bibliotek.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Måttlig sekretess eller avskildhet, yrkesvägledare,
personalrum, konferensrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

35 dB**

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Hög sekretess, rektor, talklinik, kurator, psykolog,
skolhälsovård.

48 dB

 

E C+ 70/70 202 M70 s 450

alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450

 

40 dB

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Dock mellan hygienutrymmen.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

           

* För skiljekonstruktion med dörr mot annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värden.

** För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ge god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 dB lägre värden.

Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och
delelementets ljudklass samt av den totala väggytan.

Kravnivåerna i tabellen ovan avser ljudklass C och är tagna ur standard 25268:2007+T1:2017 publicerad 15/1-2018.

 


VÄGGNYCKEL 4, UNDERVISNINGSLOKALER, SKOLA, FÖRSKOLA, FRITIDSHEM
LJUDKLASS C

Typ av utrymme

Från annat utrymme -
Krav R’w

Från korridor -
Krav R’w

Föreslagen konstruktion

Gemensam undervisning, klassrum, lektionssalar.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

40 dB

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Undervisning eller elevarbete i mindre grupper,
grupprum, hemvist.

44 dB*

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

40 dB

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Undervisning i grupper i öppna utrymmen,
utbildningslandskap.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Enskilt arbete eller samtal, expedition, bibliotek.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Måttlig sekretess eller avskildhet, yrkesvägledare,
personalrum, konferensrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

35 dB**

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Hög sekretess, rektor, studierektor, talklinik, kurator,
psykolog, skolhälsovård.

48 dB

 

E C+ 70/70 202 M70 s 450

alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450

 

40 dB

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Utrymmen för vila eller pedagogisk verksamhet i förskola. Exempelvis grupprum, samlingsrum, allrum, ateljé, lekrum, snickarrum.

44 dB*

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Dock mellan hygienutrymmen.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

           

* För skiljekonstruktion med dörr mot annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värden.

** För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ge god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 dB lägre värden.

Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och
delelementets ljudklass samt av den totala väggytan.

Kravnivåerna i tabellen ovan avser ljudklass C och är tagna ur standard 25268:2007+T1:2017 publicerad 15/1-2018.

 


VÄGGNYCKEL 5, KONTORSLOKALER
LJUDKLASS C

Typ av utrymme

Från annat utrymme -
Krav R’w

Från korridor -
Krav R’w

Föreslagen konstruktion

Enskilt arbete eller samtal, kontorsrum, expedition.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Måttlig sekretess eller avskildhet, mötesrum,
samtalsrum, konferensrum, chefsrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

35 dB*

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Hög sekretess.

48 dB

 

E C+ 70/70 202 M70 s 450

alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450

 

40 dB

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Samvaro, pausrum, matsal.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Annan hyresgäst.

48 dB

48 dB

E C+ 70/70 202 M70 s 450

alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450

Gemensamt trapphus, korridor, med annan hyresgäst.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 F101 M0 s 450

           

* För skiljekonstruktion med dörr mot annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värden.

Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och
delelementets ljudklass samt av den totala väggytan.

Kravnivåerna i tabellen ovan avser ljudklass C och är tagna ur standard 25268:2007+T1:2017 publicerad 15/1-2018.

 


VÄGGNYCKEL 6, HOTELL, RESTAURANG
LJUDKLASS C

Typ av utrymme

Från annat utrymme -
Krav R’w

Från korridor -
Krav R’w

Föreslagen konstruktion

Gästrum.

52 dB

 

D C+ 70/70 202 M140 s 450

 

40 dB

E C+ 70/70 202 M0 s 450

Samvaro, matsal, reception, foajé, lobby, lounge.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

Enskilt arbete eller samtal, expedition, kontorsrum.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Måttlig sekretess eller avskildhet, mötesrum, mindre konferensrum, chefsrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

 

35 dB*

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Hygienutrymme eller utrymme för vila, wc, vilrum.

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 70/70 202 MR s 450

 

30 dB

E C+ 70/70 101 M0 s 450

Dock mellan hygienutrymmen.

35 dB

 

E C+ 70/70 101 M45 s 450

Utrymme för beredning av mat och därtill hörande arbetsutrymmen. **

44 dB

 

E C+ 70/70 202 M45 s 450

alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450

           

* För skiljekonstruktion med dörr mot annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värden.

** Gäller inte mot matsal där ljudisoleringen begränsas av öppningar mellan utrymmena.

Generellt gäller att resulterande ljudklass för väggar med dörr eller andra delelement bestäms av väggens och
delelementets ljudklass samt av den totala väggytan.

Kravnivåerna i tabellen ovan avser ljudklass C och är tagna ur standard 25268:2007+T1:2017 publicerad 15/1-2018.