Visa undersidor

Typdetaljer

Typdetaljerna på kommande sidor visar hur anslutningar mot angränsande byggnadsdelar ska utföras för att uppfylla väggens brand och ljudkrav. Detaljerna visar inte hur anslutande byggnadsdelar i övrigt ska utföras för att uppfylla de brand och ljudmässiga kraven som ställs.

Typdetaljerna är grupperade efter väggens uppbyggnad:
E 200 - för schaktvägg med två skivlag. Visa typdetaljer
E 101 - Enkelstomme med ett skivlag på var sida. Visa typdetaljer
E 202 - Enkelstomme med två skivlag på var sida. Visa typdetaljer
Z 202 - Saxad stomme med två skivlag på var sida. Visa typdetaljer
D 202 - Dubbelstomme med två skivlag på var sida. Visa typdetaljer
D 303 - Dubbelstomme med tre skivlag på var sida. Visa typdetaljer

Detaljerna beskrivs med CSP+-regeln men utförs på samma sätt med övriga profiltyper som C, C+, CH och CF. Likaså visas isolering och viss ljudtätning rent illustrativt, men beskrivs i text för varje detalj. 

Brand
För att väggens brandklass ska kunna uppfyllas måste anslutande byggnadsdelar vara av samma eller bättre brandklass än den vägg som ska byggas.

Hålrumsisolering
I detaljerna visas hålrumsisolering illustrativt. Vilken mängd isolering som krävs för att klara ljudkravet presenteras i respektive väggtabell. Eventuell hålrumsisolering som krävs i anslutande byggnadsdelar illustreras och beskrivs i detaljerna.

Rörelser och sättningar
Vid anslutningar mot tak och mellanbjälklag måste hänsyn tas till rörelser och sättningar. 

Tätning och flanktransmission
Den slutliga ljudreduktionen är resultatet av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det nödvändigt att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner ska vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.  Det är också viktigt att anslutande byggnadsdelar uppfyller samma eller högre ljudklass än den vägg som byggs. Detta kan medföra att anslutande byggnadsdelar måste brytas med en spalt för att minska flanktransmissionen.  Som huvudregel gäller att om en flankerande byggnadsdel eller dess beklädnad inte har bättre ljudegenskaper än väggen ska den brytas.