Vis undersider

Montageanvisning Recon V-flex

 

Steg 1

Det finns flera modeller av konsolbeslaget KB. Valet av beslag görs utifrån vilken isolertjocklek som önskas i det aktuella skiktet. Konsolbeslagen monteras vanligtvis med ett maximalt s-avstånd på 1200 mm horisontellt och maximalt 600 mm vertikalt. s-avstånden är i högsta grad beroende på aktuell fasadvikt och vindlast och ska därför alltid dimensioneras i samråd med projektets konstruktör. Infästningen av beslagen mot bakomvarande konstruktion ska göras med C4-klassad skruv anpassad för underlaget.  Infästningen ska dimensioneras i samråd med projektets konstruktör. 

Steg 2

Varje konsolbeslag, KB (1), förses med ett kompletterings-beslag, KBV (2). KBV finns i två utföranden och valet av modell görs utifrån önskad totaltjocklek på isolerskiktet. Justermånen varierar beroende vilken beslagskombination som används, justermånen är dock alltid minst 50 mm. En kombination av konsolbeslaget KB 80/100 och kompletteringsbeslaget KBV 80 medger t.ex. en isolertjocklek på mellan 80 och 150 mm. KBV monteras till KB med dubbla Reconbultar och muttrar från Europrofil som är speciellt framtagna för ändamålet. Beslagen nivelleras och fixeras genom att bultarna dras åt. 

Steg 3

Isolering med önskad tjocklek monteras enligt tillverkarens anvisningar. 

Steg 4

Den ventilerade fasadläkten VFL monteras på kompletteringsbeslaget genom att den läggs i beslagets nedre spår. Fasadläkten fixeras till beslagets övre anliggningsyta med C4-klassad skruv, EG VFL-KBV. Vid stora vindlaster kan det finnas behov att även skruva den undre flänsen till beslaget.

SKARVNING AV VFL

Hur VFL ska skarvas är beroende på flera faktorer. Dels kan det finnas ett behov att skapa en rörelsefog, och dels kan det finnas behov att skarva fasadläkten fallande. I dessa fall är det viktigt att ta hänsyn till vilken spännvidd det underliggande bärverket har, vilken profildimension som ska användas och med vilket s-avstånd denna ska monteras, samt vilken vindlast byggnaden utsätts för. Europrofil skarvbeslag, VFL-S, ska användas då konsolande spännvidd för VFL överskrider maxmåtten, eller i de fall då en rörelsefog är önskvärd. Se monteringsanvisning för skarvbeslag VFL-S för kompletterande information. Beroende på valt fasadmaterial kan kravet på skarvarna variera. Eventuell skarvning av läkt ska alltid ske i samråd med leverantören av fasadmaterialet. Deras anvisningar gäller alltid i första hand.

Steg 5

Fasadbeklädnad monteras enligt tillverkarens anvisningar.

 

 

Exempel på detaljer: