Recon Original

 Systemet bygger på användning av tre typer av ventilerade eller slitsade fasadprofiler. Systemet kan monteras stående eller liggande beroende på önskemål. Systemet är anpassat för 45, 70 & 95 mm kompletterande isolering.

 

Ventilerad fasadläkt, VFL Ventilerad smygprofil, UR
Ventilerad fasadläkt i Magnelis® för byggnation av ventilerade ytterväggar i flera skikt för att därmed minimera risken för fuktproblem i ytterväggen. Profilen ingår även i Recon Original, Recon Vflex och Recon Zflex. Ventilerad smygprofil, U-profil i Magnelis® för vertikalt eller horisontellt montage runt dörr- och fönsteröppningar samt avslut i ytterväggar.

 

Slitsad påsalningsprofil, ZR Konsolbeslag KB 30-140
Slitsad Z profil i Magnelis® för användning tillsammans med ventilerad smygprofil, UR och ventilerad fasadläkt, VFL, för renovering eller uppbyggnad av fasad. Beslag som möjliggör montage av horisontella profiler.


Påsalningsprofilerna är slitsade i sina liv, vilket bryter köldbryggor på ett säkert och beprövat sätt. Tekniken är lika enkel som genialisk. Transportsträckan för temperaturväxlingar blir mycket lång och materialmassan som transporterar energi är begränsad. 

VFL ventilerar genom sina kanaler bort den kondens som fasaden producerar (beroende på temperaturväxling och fuktvandring som är en naturlig konsekvens av fasadens utsatta position).

Korrosivitet

Produkter tillverkade av materialet Magnelis®, ZM 310, fungerar bra i alla miljöer utanför vindskyddet. Magnelis® fungerar, till skillnad från Aluzink, även bra där produkten ligger i direkt anslutning mot andra alkaliska material som t.ex. betong eller cementbaserade skivmaterial. Magnelis® plåt tillverkas på samma sätt som traditionell varmgalvaniserad plåt, men istället för ren zink beläggs plåten med en blandning som består av 93,5 % zink, 3,5 % aluminium och 3 % magnesium. Ytbehandlingen har en vikt av 310 g/m2 , vilket motsvarar en tjocklek av 25 μm per sida. Magnelis® har även en betydligt bättre självläkande förmåga jämfört med såväl aluzink som vanlig galvaniserad plåt.


Monteringsanvisning

 

 

 

Steg 1

Fasaden demonteras in till regelstommen och all isolering blottläggs. Besiktning av stommen kan därefter genomföras av behörig kontrollant med erforderlig utrustning. Eftersom många stommar är av trä behöver fuktmätning ske och eventuell påväxt kontrolleras. Även isoleringen kontrolleras till funktion och tillstånd. Fuktig och missfärgad isolering tas bort, glipor eller andra felaktigheter korrigeras och kompletteras.

 

Steg 2

En stomstabiliserande skiva monteras på stommen. Denna skiva bör vara av oorganiskt material och avsedd för funktionen. Flera fabrikat finns sedan länge på marknaden och är väl beprövade. Denna del i konstruktionsskalet är mycket viktig av flera skäl. Här måste väggen vara lufttät men diffusionsöppen. Blir inte väggen tät här kommer luften att kunna transportera både fukt och värme, in respektive ut ur konstruktionen. Att skruva skivorna är inte lämpligt. Dels skadas skivmaterialet av skruvinfästningen eftersom skruven gör hål i materialet, dels blir tätheten mellan skivornas kanter och stommen otillräcklig mellan infästningspunkterna.

 

Byggnadsstommar rör sig hela tiden oberoende av materialval, trä beroende på luftfuktighet och stål beroende på temperatur. Infästningar dras och skjuts i sin skivposition och otätheter uppstår. Skivor bör därför monteras med fixturer och för ändamålet beständigt lim. Med Europrofils skivfixtur monteras skivor utan att skadas och skarv mellan skiva och stomme blir 100% tät. Metoden förhindrar luftrörelse genom skivskalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3 - Montage med stående ZR

 

 

 

 

 

Efter att den nya vindtätningen (1) monterats på den befintliga stommen av trä eller stål, monteras RECON renoveringssystem. Påsalningsprofil, ZR (2) monteras stående och skruvas mot bakomliggande reglar. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofil, UR (3). Både ZR och UR skruvas med för ändamålet avsedd C4 korrosionklassad skruv och ett max skruvavstånd på 600 mm.

 

Mellan profilerna isoleras väggen med isolering av typen ”hård densitet”. På så sätt uppnås goda isolervärden och okänslighet för fukt. Isoleringen skall även ha ett vindavvisande yttre skikt.

 

Fasadläkt, VFL (4) monteras därefter liggande, normalt på ett s-avstånd på 600 mm i fält. I vissa fall krävs tätare s-avstånd vid exempelvis hushörn och/eller där fasaden ligger i anslutning till trottoarer och vägar. Infästning av VFL sker med en skruv i korrosionsklass C4 (4,8x20) i varje vertikal påsalningsprofil, ZR och med två skruvar i varje ZR vid fasadläktens ändar och skarvar.

 

Med fasadläkten infäst i påsalningsprofilen erhålls ett mycket starkt underlag för infästning av fasadmaterial. För tyngre fasadmaterial som t.ex. tegel eller tunga fasadskivor kontakta Europrofil.

 

 

 

Steg 3 (alternativ) - Montage med liggande ZR

 

Konsolbeslag KB (5) monteras i bakomvarande stomme. För dimensionering gällande antal konsoler per m2, kontakta Europrofil. Påsalningsprofil, ZR monteras liggande och skruvas fast i konsolbeslaget och i bakomvarande stomme. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofil, UR. Fasadläkt, VFL monteras därefter stående. Montaget utförs i övrigt på samma sätt som vid montage med stående ZR.

 

Skarvning av fasadläkten

Vid skarvning av fasadläkten kan detta göras över regel, eller i fält. Om skarvning görs över regel så monteras läkten på normalt vis med omlottskarv och skruvas genom hålbilden på profilen. Notera dock att eventuell skarvning av läkt alltid ska ske i samråd med leverantören av skivmaterialet. Deras anvisningar gäller alltid i första hand. Observera: Läkten skall även här monteras med skruv i både den övre och den undre ”vingen”. Vid skarvning i fält läggs profilerna omlott min 100 mm och fixeras med två st skruv i korrosionsklass C4 (4,8x20) i varje knutpunkt. Skruven monteras genom de förstansade hålen i den yttre profilen och in i godset mellan hålbilden i den inre profilen.

 

Observera!

Infästningen av läkten skall utföras med skruven växelvis i den övre och undre ”vingen”. Detta för att fasadläkten ej skall böja av åt något håll. Början och slutet av varje läkt skall monteras med skruv i både den övre och den undre ”vingen”. Skruvningen skall ske i de ovala förstansade hålen, vilket medger eventuell rörelsemån vid temperaturskillnader. Längden på läkten är begränsad till 3 000 mm för att eventuella rörelseskillnader inte skall påverka fasadmaterialet för mycket.